Terms of use

 1. Kullanıcı Sözleşmesi

  İşbu Sözleşme, Kullanıcı (Kullanıcı: Vector Games sitesine üye olarak veya üye olmaksızın Vector Games sitesinde sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder) ile Vector Games arasında, Vector Games sitesinin tabi olduğu kullanım şartlarını belirlemek amacıyla tanzim edilmiştir. Kullanıcı, Vector Games sitesine üye olarak veya üye olmaksızın, sitede veya site üzerinden erişim sağladığı herhangi bir Vector Games yayınına konu içeriğe dair erişim veya hesap bilgisi edinerek, bu Kullanıcı Sözleşmesini okuduğunu, anladığını, onayladığını kabul etmiş sayılır.

  www.vector-games.com ve bu siteden sunulan her nevi hizmet ve içerik bizat ve tek başına Vector Games Ltd.’ye aittir. Vector Games portalından erişim olanağı tanınan üçüncü kişi veya kurumlara ait içerik ve diğer fikri yahut öteki mülkiyet hakkına konu unsurlar, içerikler, yayınla vb. bundan müstesna olup mezkur unsurların kullanımından kaynaklanan mükellefiyet sahiplerine aittir; Vector Games’e karşı Kullanıcı nezdinde bir talep hakkı veya sorumluluk sebebi teşkil etmez.

  Kullanıcılar, www.vector-games.com tarafından sunulan ve fikri mülkiyet, marka, tasarım ve diğer yasal düzenlemelerince korunan ve genel olarak telif hakları Vector Games’e ait olan hizmet, oyun, içerik ve diğer servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde bu Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır. Bu sözleşmeye konu hükümleri veya kullanım usullerini kabul etmeme iradesini haiz olan kullanıcıların Vector Games sitesinden ayrılması ve bu sitede sunulan hizmetlerden veya ürünlerden istifade etmemesi ve bu yönde bir girişim yahut talepte bulunmaması gerekmektedir. Aksi durum kullanıcının bu maddeye konu kabul iradesini Vector Games’e iletmiş olduğu şeklinde kabul ve tatbik olunur.

  1. Genel
  www.vector-games.com tarafından Kullanıcı, üye ve ziyaretçilere sunulan her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya sujelerin tamamı, bu Sözleşmede sayılan istisnalar hariç olmak üzere, bizatihi ve münhasıran Vector Games’in mülkiyetindedir. Vector Games bu varlıkların üzerinde her nevi tek taraflı tasarruf hakkını haizdir. Vector Games’in oyun hizmetleri kapsamında sunduğu tüm hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Vector Games bu sitede sunulan hizmet veya içeriklerin sabit veya kesintisizliğini taahhüt etmemektedir. Vector Games sitesindeki oyun, yayın, içerik ve diğer unsurların bir kısmında veya tamamında geçici veya sürekli değişikliklerin yapılması durumunda Kullanıcıların Vector Games’e karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır. Kullanıcı, oyuncu, tüketici veya site ziyaretçileri burada sayılanların tamamının Vector Games’in tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul ederler. Vector Games tarafından sunulan oyun ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır. Kullanıcı, üye, tüketici ve/veya site ziyaretçileri bu Sözleşmenin yanı sıra bu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Vector Games Gizlilik İlkelerini de kabul ettiklerini beyan ederler. Böylece mezkur kişiler Vector Games hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette Vector Games’e rücu etme haklarının veya husumet tevcih etmelerinin bulunmayacağını kabul ederler.

  Vector Games tarafından sunulan hizmetlerin veya içeriklerin Kullanıcı tarafından işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde Vector Games kullanıcı, üye veya ziyaretçilerin bu hizmetlere erişimini web sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. Vector Games’in bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde kullanıcı ve/veya oyuncuların herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Vector Games üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü Kullanıcıya aittir.

  Kullanıcı ve üyeler Vector Games hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Vector Games aleyhine veya Vector Games’e karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

  Kullanıcı veya oyuncular Vector Games tarafından sunulan oyunlardaki hesap bilgileri ile hesaplar dahilinde oluşturulan oyun içi karakterlerin ve bu karakterlerin ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. Oyuncu veya kullanıcı, Vector Games tarafından sunulan oyunları ve bunlarla bağlantılı her nevi hizmetlerin sonucu talih veya tesadüfe bağlı bir nitelik taşımadığını bilir ve kabul eder.

  2. Şartlar
  Vector Games sitesi üzerinden oynanan veya indirilen her nevi uygulama, içerik veya kod yahut diğer unsur veya veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslar arası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır.

  Vector Games sitesi tarafından sunulan içerik veya hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini Kullanıcı/oyuncunun yükümlülüğündedir. Bu hususta Vector Games’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece Kullanıcı yahut üyenin sorumluluğundadır. Vector Games tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması halinde, hizmetten yararlanma zamanı ve sıklığı Vector Games tarafından mevcut kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir. Kullanıcı ve/veya oyuncuların Vector Games hizmetlerinden yararlanırken kullandıkları hesaplarının güvenliğinin temini için Vector Games tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik tedbirlerden istifade edilecektir. Oyuncu ve/veya kullanıcıların hesaplarının güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu oldukları; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde Vector Games’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağı tarafların ortak kabulü ve iradesidir. Oyunların ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile oyun hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan Vector Games sorumlu tutulamaz.

  Vector Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar yasak ve işbu sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu nevi kullanım durumlarında kullanıcı Vector Games tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri Vector Games tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. Vector Games söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan veya site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle kullanıcı bilgileri savcılık makamlarına ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir. Vector Games ile kullanıcıları arasında Vector Games tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.

  Vector Games sitesi ve bu site tarafından sunulan hizmet ve ürünlerle bağlantılı olarak Vector Games Ltd. ve Vector Games'in iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından üyeye/kullanıcıya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yapılması kullanıcı/üyenin bilgisi ve kabulü dahilinde yapılmış sayılır. Vector Games sitesi ve kullanıcıları bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını Vector Games sitesi ürün ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar.

  Site kullanıcıları kendilerine bu bende konu şekilde yapılan bilgilendirme veya bildirimlerin devam eden bildirimler için sonlandırılmasını, ilgili bildirimde kendilerine sunulan "Bilgilendirme / Bildirim Listesinden Ayrılmak İstiyorum" seçeneğini işaretleyerek temin edebilirler.

  3. Ödeme
  Vector Games sitesi üzerinden yapılan her nevi Kullanıcı işlemi ve bunların işlem bedelleri Kullanıcının tasarruf ve sorumluluğundadır. Kullanıcı siteden sunulan ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir. Kullanıcının bu ödeme alternatifi seçeneğin tabi olduğu teknik ve prosedürel kurallara uygunluğunu sağlama mükellefiyeti bizatihi kendisine aittir. Vector Games sitesinden sunulan hizmet veya içeriklerin ücretlendirilmesi, ücretsiz şekilde sunulması, ücretlerinde değişiklik yapılması hak ve yetkisi bizatihi Vector Games’e aittir.

  Sanal Pos/Kredi Kartı ödeme seçeneği ile yapılan işlemler söz konusu olduğunda kullanıcının, ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan kullanıcıların güvenliğinin en üst seviyede temin edilmesi amacıyla hiçbir şekilde www.vector-games.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Kullanıcının bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemleri www.vector-games.com ara yüzü üzerinden banka ve kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmekte olup bu işlemlere ilişkin Vector Games tarafından sunulan hizmet burada açıklanan ile sınırlıdır.

  Kullanıcının tüm kredi kartı ve kişisel bilgileri, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, kullanıcının internet üzerindeki dolaşımlarında herhangi bir şekilde bu bilgilerin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir. Kullanıcının siteden yapacağı ödemelerden kaynaklanan zararlandırıcı sonuçların tazmin edilmesinden Vector Games mesul değildir. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Vector Games defter ve kayıtları münhasır delil vasfında olmak üzere kabul edilmiştir.

  Sitedeki oyunların oyuncuların yaş gruplarına uygunluğunu denetlemek ve bu hususta karar vermek yetkisi oyunculara aittir. Kullanıcının yaşının yasal rüşt sınırının altında olması halinde yasal temsilcilerine oynamayı tercih ettiği oyunun kendi yaş grubu için uygunluğunu sorması ve onun onayı ile ilgili oyunu oynaması veya oynamaya devam etmesi önerilmektedir. Site üzerinde sunulan oyun içeriklerinde kullanılmak üzere edinilen her nevi aracın satış ve ediniminde işlem yapan kullanıcının gerekli yasal rüştü haiz olması hukuki bir gereklilik olup bu gereği yerine getiremeyenlerin yasal temsilcilerinin izni ve gözetimi ile ilgili işlem ve edinimi gerçekleştirmeleri önerilmekte ve ilgili işlemler bu şekilde icra edilmiş olarak kabul edilmektedir.

  Vector Games bu sitede sunulan içeriklerle bağlantılı her nevi hak ve yükümlülüğünü Kullanıcıya bildirme veya Kullanıcının muvafatini alma mükellefiyeti olmaksızın kısmen veya tamamen 3. bir kişi veya kuruma kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı bir şekilde devri, temlik yahut nakil etme hak ve yetkisini haizdir.

  Vector Games sitesinden sunulan içerik ve hizmetlerden ötürü Kullanıcının diğer kişi veya kurumlar ile arasındaki hiç bir nevi hukuki ilişkinin yahut taahhüdün garanti edilmesi söz konusu olmayıp bu şekilde bir yorumlama biçimi Vector Games tarafından reddedilmektedir. Vector Games, Kullanıcıların site ile ilgili uhdelerinde bulundurdukları her nevi verinin güvenliğinin sistemsel temini bakımından elinden gelen özen ve çabayı sergiler. Ancak bu durum Vector Games’in kullanıcı hesaplarından, hesap erişim bilgilerinin güvenliğinden ve diğer site içeriklerinden her hal ve şart altında tek başına sınırsız sorumluluğunun bulunduğu şeklinde yorumlanamaz.

  Bu Sözleşmenin herhangi bir hüküm veya herhangi bir kısmının yetkili makamlarca geçersiz addedilmesi halinde bu durum Sözleşmenin geri kalan kısmının geçerliliğine tesir etmez. Vector Games sitesine dair bu Kullanıcı Sözleşmesi feshedilmeği sürece yürürlükte kalır.

(Last update: Apr 8th 2015, 12:08am)